LÍMITS I EXTINCIÓ DE L’ÚS DE L’HABITATGE

LÍMITS I EXTINCIÓ DE L’ÚS DE L’HABITATGE

Avui en dia un dels temes que més preocupacions generen en el moment de la dissolució d’una parella és “ Què passa amb el domicili familiar?

Bé en els següents punts analitzaré de forma genèrica el següent tema.

 • 1- L’autoritat judicial; Aquesta a instància d’un dels cònjuges, pot excloure l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar en qualsevol dels casos següents:

a) Si el cònjuge que seria beneficiari de l’ús per raó de la guarda dels fills té mitjans suficients per a cobrir la seva necessitat d’habitatge i la dels fills.

b) Si el cònjuge que hauria de cedir l’ús pot assumir i garantir suficientment el pagament de les pensions d’aliments dels fills i, si escau, de la prestació compensatòria de l’altre cònjuge en una quantia que cobreixi a bastament les necessitats d’habitatge d’aquests.

 • 2- Si els cònjuges posseeixen l’habitatge en virtut d’un títol diferent del de propietat; Els efectes de l’atribució judicial del seu ús queden limitats pel que disposi el títol, d’acord amb la llei. Si els cònjuges detenen l’habitatge familiar per tolerància d’un tercer, els efectes de l’atribució judicial del seu ús acaben quan aquest en reclama la restitució. Per a aquest cas, d’acord amb el que estableix l’article 233-7.2, la sentència pot ordenar l’adequació de les prestacions alimentàries o compensatòries pertinents.

 • 3- En previsió de ruptura matrimonial; Es podria pactar sobre l’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge i sobre les modalitats d’aquest ús. No són eficaços els pactes que perjudiquin el interès dels fills, ni tampoc, si no s’han incorporat a un conveni regulador, els que comprometin les possibilitats d’atendre les necessitats bàsiques del cònjuge beneficiari de l’ús.

– Cal registrar o publicitar aquest dret d’ús de l’habitatge?

Podríem afirmar que el dret d’ús de l’habitatge familiar atribuït al cònjuge es pot inscriure o, si s’ha atribuït com a mesura provisional, anotar preventivament en el Registre de la Propietat.

– S’adquireixen noves obligacions per raó de l’habitatge?

 1. En cas d’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge, les obligacions contretes per raó de la seva adquisició o millora, incloses les assegurances vinculades a aquesta finalitat, s’han de satisfer d’acord amb el que disposi el títol de constitució.
 2. Les despeses ordinàries de conservació, manteniment i reparació de l’habitatge, incloses les de comunitat i subministraments, i els tributs i les taxes de meritació anual són a càrrec del cònjuge beneficiari del dret d’ús.

– Aquest dret d’ús de l’habitatge s’extingeix?

 1. El dret d’ús s’extingeix:

I.-  Per les causes pactades entre els cònjuges i, si es va atribuir per raó de la guarda dels fills, per l’acabament de la guarda.

 1. El dret d’ús, si es va atribuir amb caràcter temporal per raó de la necessitat del cònjuge, s’extingeix per les causes següents:
 2. a) Per millora de la situació econòmica del cònjuge beneficiari de l’ús o per empitjorament de la situació econòmica de l’altre cònjuge, si això ho justifica.
 3. b) Per matrimoni o per convivència marital del cònjuge beneficiari de l’ús amb una altra persona.
 4. c) Per la mort del cònjuge beneficiari de l’ús.
 5. d) Pel venciment del termini pel qual es va establir o, si s’escau, de la seva pròrroga.
 6. Una vegada extingit el dret d’ús, el cònjuge que és titular de l’habitatge en pot recuperar la possessió en execució de la sentència que hagi acordat el dret d’ús o de la resolució ferma sobre la durada o l’extinció d’aquest dret, i pot sol·licitar, si escau, la cancel·lació registral del dret d’ús.

– Quins actes dispositius sobre l’habitatge subjecte a dret d’ús tindria?

El propietari o titular de drets reals sobre l’habitatge familiar en pot disposar sense el consentiment del cònjuge que en tingui l’ús i sense autorització judicial, sens perjudici del dret d’ús.

Amb aquest nou escrit al bloc, us vull desitjar un bon any 2018 i sobretot no creieu que els problemes del 2018 no tenen solució, tot conflicte té un final igual que un inici.., confia en eacsolucionsjuridiques.com estem al teu costat. Gràcies

Elisabet Aubareda Calaf

Advocada/Mediadora

No Comments

Post A Comment